Skip to main content

Reklamace

V případě, že jste od naší společnosti zakoupili nemovitost, na níž se po jejím předání projevily vady, žádáme Vás, abyste Vaše práva z vadného plnění či záruky uplatnili vyplněním níže přiloženého Reklamačního formuláře, který prosím vyplněný a podepsaný doručte naší společnosti jedním z níže uvedených způsobů:

  • na emailovou adresu reklamace@nwdgroup.cz
  • doporučeně na adresu sídla společnosti dle zápisu ve veřejném rejstříku
  • osobně na adrese Kpt. Jaroše 157/5, 680 01 Boskovice po předchozí domluvě na telefonním čísle +420 800 204 020

Informace pro Kupující:
Vybraná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, týkající se práv z vadného plnění Kupujícího:

§ 2106
(1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
(2) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
(3) Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107.

§ 2107
(1) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
(2) Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
(3) Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

§ 2129
(1) Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nemá-li pozemek výměru určenou v kupní smlouvě. Nemá-li však pozemek výměru zapsanou ve veřejném seznamu, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, jen bylo-li to ujednáno.
(2) Neoznámil-li kupující prodávajícímu skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným základem do pěti let od nabytí, soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

V případě, že dojde mezi naší společností jako Prodávajícím a Vámi jako Kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu dle kupní smlouvy, na jejímž základě jste jako spotřebitel nabyl vlastnické právo k předmětným nemovitým věcem, a tento spor se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete jako spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Reklamační protokol

Reklamační protokol